Innehållsförteckning

  0.4.1 Insatsmaterial

  Det förekommer tre olika typer av skrot nämligen: skrot som faller inom det egna
  verket, skrot som faller hos stålverkets kunder och slutligen så kallad köpskrot med mer eller mindre känt ursprung till exempel skrotade bilar och hushållsmaskiner. De två första skrotsorterna har känd analys och är av känd kvalitet och benämns av flera företag som returstål. På grund av förbättrade och förfinade tillverkningsmetoder kan man förvänta sig att mängden returstål minskar något, men att mängden köpskrot kommer att öka till följd av kortare cykeltider. Detta medför tillsammans med den kraftiga utbyggnaden av skrotsmältning att prognosen pekar på en skrotbrist på cirka 50 miljoner ton år 2000.

  Den ökade skrotbristen är ett starkt motiv för att satsa på tillverkning av alternativa järnråvaror som substitut för skrot. Midrexprocessen för direktreduktion med naturgas är den ledande men HYL III är också en viktig variant. Samtidigt pågår utveckling av andra processer till exempel för tillverkning järnkarbid med naturgas. För tillverkning av råjärnssubstitut sker också en intensiv utveckling. Tillverkning av direktreducerat järn uppgår till cirka 40 miljoner ton/år och tillväxten är mycket stark.

  Andra råvaror kan vara tackjärn, kallt eller flytande, och gjutjärn som tillför chargen önskad kolhalt. Detta kan också med fördel ske senare genom injektion av kolpulver i smältan.

  För att göra skrotet lämpligt för chargering pressas skrymmande komponenter som bilar och kylskåp ihop. Vissa typer av skrot får passera en ”skredder” som fragmenterar skrotet varefter en separering kan ske av oönskade ämnen och komponenter av koppar och tenn samtidigt som skrotet får lämplig storlek för chargering. I Sverige finns en överenskommelse mellan skrothandlarna och stålföretagen att skrotet skall indelas i klasser bestämda av sammansättning, form och storlek. Överenskommelsen finns dokumenterad i den så kallade Skrotboken uppdelad på en för olegerat och en för legerat stål. Dessutom finns en överenskommelse för rostfritt stålskrot. Varje skrotklass har ett bestämt pris.

  Andra råvaror som behövs i det metallurgiska förfarandet är: slaggråvarorna bränd kalk, bränd dolomit(cirka 56% CaO och cirka 38% MgO) och flusspat. Dolomit är ett komplement till kalk och är även positivt för att minska foderslitaget. Flusspat med cirka 85% CaF2 har som huvudsakliga uppgift att göra slaggen lättfluten och reaktiv.