Innehållsförteckning

  2.0.1 Översikt

  Vid ett modernt stålverkslaboratorium används alltmer instrumentella analysmetoder och helst sådana metoder som inte kräver tidsödande provpreparering. De klassiska våtkemiska analysmetoderna är dock svåra att helt ersätta. Detta gäller särskilt i kontrollsammanhang såsom vid analys av referensmaterial, vid grundkalibrering av analysinstrument, vid skiljeanalys mellan laboratorier et cetera.

  Andra skäl kan vara att provformen inte medger instrumentell analys. Det är viktigt att påpeka att en våtkemisk analys oftast är mycket tidskrävande, varför kostnaden för en sådan blir 5-10 gånger högre än en spektrometrisk analys.

  I denna framställning har valts att dela in analysavsnittet i följande delar: 

  1. Våtkemiska analyser; gravimetriska och volymetriska
  2. Instrumentella analyser efter våtkemisk upplösning
  3. Instrumentella analyser på fasta prov

  Av utrymmesskäl behandlas endast sådana metoder och analyser som är typiska vid ett stålverkslaboratorium. Enkla metoder såsom pH, jonselektiva elektroder och konduktivitet förbigås. Gaskromatografi och jonkromatografi kan inte heller inrymmas i denna framställning.