Innehållsförteckning

  5.2.1 Energibalans

  En redovisning av vilka energiflöden som tillförs den enhet som studeras (ugn, panna eller annan utrustning) och vilka som bortförs kallas för en energibalans.

  För alla utrustningar gäller: Tillförd energi = Bortförd energi

  5.2.2 Krav på energibalansen

  En redovisning av en energibalans bör uppfylla följande krav:

  • Alla energiflöden av praktisk betydelse skall framgå.
  • Den valda systemgränsen skall klart framgå. Det är energiflödenas storlek, när de passerar denna gräns, som beräknas.
  • Energibalansen skall vara entydig och lättläst.
  • Förutsättningarna som gäller bör kommenteras anslutning till balansen.

  5.2.3 Vilken nytta kan man ha av en energibalans?

  Några viktiga fördelar med att ta fram energibalansen för till exempel en ugn anges nedan:

  • Balansen ger värdefull information om ugnens energimässiga funktion.
  • Personalen blir medveten om vilka energiflöden som är stora och vilka som är små.
  • Prioritering mellan olika tänkbara åtgärder för effektivare ugnsdrift underlättas.
  • Felaktigheter i ugnen kan avslöjas genom att energibalansen inte ”går ihop”, det vill säga det är stor skillnad mellan tillförd och bortförd energi.

  5.2.4 Exempel på energibalans

  Ett exempel på en energibalans (i form av ett så kallat sankeydiagram) för en stor stegbalksugn med rekuperator visas i Figur 31 nedan.

  Figur 31.