Innehållsförteckning

  11.0.1 Nyckeltal

  Genom att mäta olika storheter inom produktionen, till exempel energibehov, råvaruförbrukning och producerade ton, kan man skapa mätetal som används för att beskriva produktionsekonomin. Dessa tal brukar kallas nyckeltal.

  Exempel på sådana nyckeltal är:
  • Mantimmar per ton
  • kWh per ton
  • utbytestal
  • tillgänglighet.

  Nyckeltalen kan användas för att jämföra olika verk, men kräver då att hänsyn tas till produktmix, produktionsvolymer med mera. Vid jämförelser bör generella nyckeltal användas. En vanligare användning är att följa den egna verksamheten för att kunna se förändringar. Man använder då mer specifika nyckeltal. Det kan gälla förändringar i samband med investeringar eller andra ändringar i processen.

  För att kunna ta fram nyckeltal för den egna verksamheten måste man använda sig av ett antal grundstorheter. Dessa kan vara:

  • antal anställda
  • lönekostnader
  • råvarukostnader
  • kostnader för förbrukningsmaterial
  • energikostnader
  • bundet kapital
  • produktionsvolym
  • intäkter

   

  Grundstorheterna kan sedan brytas ned för att gälla en viss produkt, produktgrupp eller någon avdelning i organisationen.