4.2 Tillståndsbeteckningar

Skriv ut
Innehållsförteckning

  4.2.1 Tillståndsbeteckningar

  Aluminiummaterial beskrivs förutom av legeringsbeteckningen också av en tillståndsbeteckning. Exemplet visar systemets uppbyggnad.

  4.2.2 Grundläggande tillstånd

  Det finns fem grundläggande materialtillstånd. Beteckningarna för dessa utgörs av bokstäver, Tabell 4.

  Efter dessa bokstäver kan för vissa tillstånd upp till fem siffror anges beroende på hur materialet har behandlats.

  Tabell 4. Tillståndsbeteckningar

  F-tillståndet innebär att materialet har tagits direkt från en formningsprocess, till exempel smidning eller varmvalsning eller att det är gjutet och obearbetat. Inga krav på mekaniska egenskaper finns därvid.

  O-tillståndet innebär att materialet har glödgats för att få lägsta hållfasthet. Beteckningen O kan följas av en siffra för att ange speciella värmebehandlingar, men detta görs sällan.

  H-tillståndet innebär att materialet har kallbearbetats efter F- eller Otillståndet för att erhålla specificerade hållfasthetsvärden. Kallbearbetningen kan åtföljas av värmebehandling sk anlöpning. Beteckningen H följs av minst två siffror för att ange bland annat hållfasthetsnivå. H-tillståndet kan bara användas på icke härdbara legeringar.

  W-tillståndet innebär att materialet har upplösts och kallåldrats så kort tid att tillståndet icke är stabilt. Beteckningen W följs av kallåldringstiden i timmar. Denna tillståndsbeteckning används sällan.

  T-tillståndet innebär att materialet har genomgått fullständig härdning innehållande upplösning och åldring (kall- eller varmåldring) för att erhålla avsedd hållfasthet. Värmebehandlingen kan kombineras med kallbearbetning. Beteckningen T följs alltid av minst en siffra. T-tillståndet kan bara användas på härdbara legeringar.

  Standard för tillståndssiffror

  Alla tillståndssiffror anges i standarden SS-EN 515:2017, ”Aluminium och aluminiumlegeringar – Plastiskt bearbetade produkter – Tillståndsbeteckningar”

  4.2.3 Hårdbearbetade tillstånd

  H-tillstånd anges alltid med minst två tilläggssiffror, Hxy. En tredje siffra kan förekomma i vissa fall. x och y har följande betydelse:

  Indelning av H-tillståndens första siffra (x)

  • H1y – Enbart hårdbearbetat, till exempel kallvalsat från glödgat tillstånd. Ingen ytterligare värmebehandling.
  • H2y – Hårdbearbetat och anlöpt
  • H3y – Hårdbearbetat och stabiliseringsbehandlat. Stabilisering är en värmebehandling med tillämpning på AlMg-legeringar
  • H4y – Hårdbearbetat och lackerat

   

  H1y och H2y är de vanligaste H-tillstånden.

  Indelning av H-tillståndens andra siffra (y)

  Den andra siffran anger hållfasthetsnivå efter hårdbearbetning och eventuell anlöpning. Definitionen för indelningen i delhårda tillstånd har ändrats från att ha varit beroende av reduktionsgrad till ett system utgående från minimibrottgränsen i glödgat tillstånd. Den andra siffran anger den slutliga graden av hårdbearbetning som bestäms utifrån minimivärdet på brottgränsen enligt följande:

  • Hx2 – Kvartshårt (1/4-hårt)
  • Hx4 – Halvhårt (1/2-hårt)
  • Hx6 – Trekvartshårt (3/4-hårt)
  • Hx8 – Helhårt (1/1-hårt)
  • Hx9 – Extra hårt
  • Siffran 8 används för det hårdaste tillstånd som normalt tillverkas. Minimibrottgränsen för tillstånden Hx8 kan utläsas ur Tabell 5. Tillstånd mellan O (glödgat) och Hx8 (helhårt) betecknas med siffrorna 1–7.
  • Siffran 4 betecknar ett tillstånd som ligger ungefär mitt emellan det för tillstånd O och det för tillstånd Hx8. Siffran 2 betecknar således ett tillstånd som ligger ungefär mitt emellan tillstånd O och Hx4.
  • Siffran 9 betecknar tillstånd vars minimibrottgräns överstiger den för tillstånd Hx8 med minst 10 MPa.

  Tabell 5. Krav på brottgränsökning vid övergång från O till Hx8-tillstånd.

  4.2.4 Härdade tillstånd

  T-tillstånden anges alltid med minst en tilläggssiffra Tx.

  Indelning av T-tillståndens första siffra (x)

  • Tx Härdat
  • T1 Kylt från varmbearbetning och kallåldrat
  • T2 Kylt från varmbearbetning, kallbearbetat och kallåldrat
  • T3 Upplöst, kallbearbetat och kallåldrat
  • T4 Upplöst och kallåldrat
  • T5 Kylt från varmbearbetning och varmåldrat
  • T6 Upplöst och varmåldrat
  • T7 Upplöst och överåldrat
  • T8 Upplöst, kallbearbetat och varmåldrat
  • T9 Upplöst, varmåldrat och kallbearbetat
  • T10 Kylt från en temperaturformande process, kallbearbetat och sedan varmåldrat

  De vanligast använda tillstånden är T4, T5 och T6. En eller flera siffror kan läggas till efter den första för operationer som påverkar materialets egenskaper. Upp till fem siffror kan förekomma.