Innehållsförteckning

    5.3.1 Strömtyper

    Förutom vid magnetisering med induktionsgenomgång kan såväl lik- som växelström användas. Den principiella skillnaden är att medan likström fördelas jämnt i hela provföremålet koncentreras växelström till ytområdena, den så kallade ”skin”-effekten.

    Detta innebär ett starkare läckflöde för ytdefekter vid användning av växelström. Vill man öka inträngningsdjupet väljer man likström, varvid kontinuerlig likström eller hel- respektive halvvågslikriktad växelström kan utnyttjas. (Se Figur 38)