2.3 Ständiga förbättringar och lärande

Skriv ut
Innehållsförteckning

  2.3.1 Ständiga förbättringar och lärande

  En snabb omställningsförmåga krävs för att man inte snabbt skall bli frånkörd och överkörd på en tuff global marknad. En förutsättning för att lyckas är att man skapar en ledningsmodell som gör företaget snabbrörligt, smidigt och flexibelt. När nya möjligheter eller hot dyker upp så måste företaget snabbt kunna lägga om kursen och få alla i företaget att omedelbart förstå vad som står på spel.

  Insikt och medvetenhet har dock aldrig ensamma förändrat ett företag. Det krävs även handling. För att ta tillvara allas engagemang och intelligens måste man sätta av tid så att alla kan delta och dammsuga företaget på idéer och möjligheter som kan förbättra och förändra. Efter att utvecklingsidéerna granskats och prioriteringar gjorts i handlingsplaner måste alla även få lite tid avsatt för att åtgärda de vardagsproblem och störningar som hindrar företaget att leva upp till de ständigt ökade kraven.

  Den snabba omställning som krävs kommer naturligtvis inte av sig själv utan det ställs stora krav på ledarskapet, som måste stödja en kultur som stimulerar till kreativa förslag och nya idéer. Det måste skapas en miljö som uppmuntrar medarbetare att lägga fram och diskutera idéer och förslag, samt en arbetsform som gör det möjligt att snabbt och beslutsamt lägga om kursen. Överallt och på alla nivåer måste man hjälpas åt. Manövrerbarheten kräver därför ett regelbundet återkommande forum där man kan diskutera och enas om vad som behöver hända. Ett exempel kan ses i Figur 9, som visar hur man vid ABB arbetar med Verksamhetsutveckling.

  Kunskap och kompetens har alltid varit en konkurrensfaktor men är det nu mer än någonsin. Kopplingen mellan de strategiska målen och kompetensutvecklingsplanen är därför mycket viktig inte minst eftersom det är omöjligt att genomföra alla de nödvändiga förbättringarna om man inte har kunskap om hur det skall genomföras. På en arbetsmarknad där det är brist på kvalificerad arbetskraft (potentiella medarbetare) gäller det att förvalta och förränta de tillgångar man har. De företag som lyckas bäst med kunskapshanteringen är därför de som fokuserar på att företagskulturen skall vara tillåtande till lärande samt arbetar aktivt med strategisk kompetensförsörjning

  För att kunna vidareutvecklas måste UH-verksamheten på en mängd områden hålla sig ajour med ny kunskap och vad som är möjligt att uppnå med hjälp av teknologisk förändring, informationssystem, säkerhet, prestationsmätning, förbättringsarbete, chef-/ledarskaps-utveckling et cetera. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör. Många bruk saknar ett strukturerat angreppssätt för hur de ska organisera och hantera arbetsuppgifter för att främja samarbete, initiativ, innovationer, organisationens kultur, flexibiliteten så att företagets behov kan tillfredsställas. Formella och informella mekanismer som skall stötta att olika kategorier av medarbetare når en hög arbets- och karriärrelaterad utveckling med ständigt lärande är även de sällsynta.