Innehållsförteckning

  11.0.1 Översikt

  Underhållsverksamheten kan delas in i avhjälpande respektive förebyggande underhåll. Med förebyggande avses allt programmerat underhåll som utförs i syfte att förebygga uppkomsten av fel eller onödigt maskinslitage samt för att upptäcka felen innan följdskador uppstår.

  Förebyggande underhåll kan delas in i direkt och indirekt. Exempel på direkt är rengöring, programmerade utbyten, programmerade renoveringar och smörjning. Exempel på indirekt är tillståndskontroller, funktionskontroller och programmerad testning.

  Det indirekta underhållet kan indelas i subjektiva och objektiva kontroller. Vid subjektiva kontroller överlåts bedömningen helt till den person som utför kontrollen och resultatet varierar alltså med personens kompetens. Vid objektiva kontroller använder man något instrument eller annat hjälpmedel som gör kontrollen helt objektiv. I ett program för förebyggande underhåll vill man ha så många objektiva kontrollmetoder som möjligt.

  Inom vår bransch, järn- och stålindustrin, har vi anledning att titta närmare på fyra huvudområden, som alla är viktiga för produktionen:

  • Industriell elektronik
  • Högspänningsapparater
  • Roterande maskiner och
  • Kranar och lyftdon