11.0 Översikt

Skriv ut
Innehållsförteckning

  11.0.1 Översikt

  De konstruktionsregler som redovisas i detta kapitel har, där det varit möjligt, grundats på en jämförelse mellan aluminium och stål. Man bör dock vara försiktig med sådana jämförelser. Det är inte alltid så att man i en ekonomiskt riktig stålkonstruktion helt kan ersätta stålet med aluminium. För att kunna dimensionera och utforma en aluminiumkonstruktion måste man ha kännedom om materialegenskaper, materialets lämplighet för det ändamål som avses och materialets uppförande i drift samt belastningsituationen.

  Aluminiumkonstruktioner har låg vikt på grund av:

  • låg densitet hos aluminiummaterialet
  • att materialet kan placeras där det behövs bäst

  Det är det sista förhållandet som i hög grad avgör om konstruktionen blir ekonomisk. Vid tillverkning av pressade profiler kan man till exempel utforma en profil med en för den aktuella konstruktionen lämplig materialfördelning i tvärsnittet.

  Eurokoder

  Eurokoderna består av tio europeiska standarder (EN, harmoniserade tekniska regler) som anger hur dimensionering av konstruktioner ska bedrivas inom Europeiska unionen (EU). Dessa har utvecklats av Europeiska kommittén för standardisering på begäran av Europeiska kommissionen.

  För utvecklingen av en ekonomiskt konkurrenskraftig aluminiumkonstruktion fordras också god kännedom om de speciella dimensioneringsproblem, av typ buckling och knäckning, som ökar med minskande väggtjocklek.