Innehållsförteckning

    10.0.1 Översikt

    Funktionen Underhåll kan organiseras på många olika sätt. Det vanligaste på bruken är en kombination av centralt och utlokaliserat underhåll. Den centrala enheten innehåller oftast goda verkstadsresurser och specialistkompetens, medan de lokala enheterna har skiftgående reparatörer och specialverkstäder för till exempel valsslipning med mera.

    Det blir också allt vanligare att man kombinerar de egna resurserna med externa, som tillhandahålls av specialistföretag inom området service och underhåll. Den vanligaste externa servicen är dock knuten till utrustningsleverantörer genom avtal.

    Denna externa serviceprincip kan utvidgas att även gälla annan teknisk utrustning. Bakom beslutet ligger då en strategisk helhetssyn på produktion, driftsäkerhet och underhåll samt en policy av typen: ”Vi ska fokusera på vår kärnverksamhet och bli duktiga på det som genererar inkomster, det vill säga marknad, produkter och produktion. Andra för tillverkningen nödvändiga tjänster köps av specialistföretag, medan onödig verksamhet helt avvecklas inom företaget.”

    Det är lätt att visa den potential till effektivisering som finns i en sådan lösning.