Innehållsförteckning

  3.5.1 Betbad

  Betning är en kemisk rengöringsprocess, där bildad oxid på stålytan måste tas bort efter glödgning. Vid betning av låglegerat stål används vanligen saltsyra eller svavelsyra, medan rostfritt stål betas med en blandning av salpetersyra och fluorvätesyra.

  Under betningsreaktionen förbrukas syror och metalljonkoncentrationen i baden stiger. För att undvika driftstörningar och för att betningsprocessen skall ge en slutprodukt med hög ytfinish och belasta omgivande miljö så lite som möjligt, krävs att betbaden analyseras ofta med avseende på syrakoncentrationer och metallhalt. Analys av betsyror utförs i dag med moderna instrument. Bestämning av syrakoncentrationer utförs med jonselektiva elektroder och av metallhalt genom densitetsmätningar. Analysresultatet erhålls på mindre än 1 minut och anges i mol/l, gram/l eller i viktsprocent.

  Figur 37 visar ett instrument för kontinuerlig kontroll av betbad. Mätfelet är < 2 % med avseende på syra- bestämningarna och < 5 % avseende metallbestämningarna.

   

  På basis av erhållna analysresultat beräknar instrumentet erforderliga doseringar. Syrakoncentrationen är oftast knuten till vilken stålsort som behandlas. I dag kan betningsprocessen i det närmaste övervakas helautomatiskt. Analysinstrumentet används då för optimalt utnyttjande av syror och för övervakning av miljöanäggningarna. Figur 38 visar flödesschema för en helautomatisk betningsanläggning.