Innehållsförteckning

    3.6.1 Övrigt

    Vid ett stålverkslaboratorium utförs även andra analyser än de här omskrivna. Tyvärr tillåter inte utrymmet att närmare beskriva dessa analyser. De produkter som främst avses är kol, koks, oljor (andra än valsoljor), gas och vatten. Flera av de analysmetoder som beskrivs i kapitel 3, kan dock tillämpas även för dessa produkter.

    Vid analys av kol, koks och olja används dock mer specifika metoder, som snarare är av fysikalisk karaktär. Vanliga bestämningar av kol och koks är askhalt, asksammansättning, fluiditet, kontraktion, index, halt av flyktiga beståndsdelar samt fosfor- och svavelhalt. Vanliga bestämningar på oljor är viskositet, densitet, flampunkt, stelningspunkt och svavelhalt. Gaser analyseras vanligen med avseende på deras kemiska sammansättning varvid gaskromatografi är den mest använda analysmetoden.

    För vattenanalyser används flera av de analysmetoder som beskrivs under kapitel 3. Dessutom är jonselektiva elektroder mycket vanliga vid bestämning av anjoner. Jonkromatografi har också kommit till ökad användning under senare år.