12.2 Brytning av bauxit

Skriv ut
Innehållsförteckning

  12.2.1 Brytning av bauxit

  Utgångsmaterialet för framställning av aluminium är i huvudsak bauxit. Medan jordskorpans medelhalt av aluminium är 8% innehåller brytvärd bauxit 20–30% aluminium.

  Tillgången på bauxit är i praktiken obegränsad. Den finns i ett 5–20 m tjockt skikt nära markytan. För att klara Sveriges årsproduktion av aluminium bryts 250000 m3 bauxit. Som jämförelse kan nämnas att vid svensk torvproduktion bryts årligen mer än 10 gånger så mycket.

  För att täcka hela världens årsbehov av aluminium tas cirka 50 km2 markyta i anspråk. Omkring 20% av denna yta är regnskog. Brytningen av bauxit sker nära markytan och i klimat som gynnar återväxt. Återplanteringen regleras ofta av nationella lagar som säkerställer att den sker på ett miljöriktigt sätt. Tiden för återställning av såväl växtsom djurliv är i allmänhet 10–15 år.

  Figur 159. Förutom nyplantering vid restaurering av brytningsområden sker även sådd av frön som tillvaratagits i området innan brytningen påbörjades.
  Figur 160. Område för bauxitbrytning i Australien. Området i förgrunden är restaurerat och börjar återta sitt ursprungliga vegetationsskick. Redan efter 10 år är träden 6–8 meter höga tack vare de gynnsamma återväxtförhållandena.