Innehållsförteckning

    0.3.1 Den metallurgiska processen

    Det som utmärker traditionell ståltillverkning i ljusbågsugn är att man kan skapa
    både oxiderande och reducerande förhållande samt hålla ugnsatmosfären neutral.
    Genom malmning eller syrgasblåsning kan kolhalten sänkas varvid också en önskvärd omröring skapas. Den basiska slaggen medför att en effektiv fosforraffinering sker under oxidationsperioden, speciellt om avslaggning sker. Ny slagg bereds genom tillsats av kalk, flusspat och ett reduktionsmedel för att reducera kvarvarande FeO i slaggen. Används ferrokisel som reduktionsmedel får man en så kallad ”vit slagg” som både verkar svavelraffinerande och desoxiderande. Uttaget prov på slaggen sönderfaller till ett vitt pulver när den har rätt sammansättning. Kol kan också användas som reduktionsmedel varvid en så kallad ”karbidslagg erhålls, den är ej sönderfallande. Under desoxidationsperioden tillsätts legeringsämnen och temperaturen slutjusteras. Negativt är att viss kväve- och väteupptagning kan ske under denna period.