Innehållsförteckning

    0.1.1 Ekonomiska och kvalitetsmässiga drivkrafter för skänkmetallurgi

    När man inför skänkmetallurgi i ett stålverk kan man lite förenklat se det som att man går från att göra stål i ett steg till att göra det i två steg, vilket kan synas oekonomiskt. I själva verket visar dock en investeringskalkyl på stora effektivitetsvinster. Detta beror främst på att charge-tiden (tap to tap) kan minskas rejält i stålugnen varigenom en total kapacitetshöjning uppnås. Eftersom skänkugnar är billigare i investeringar och drift än ordinarie stålugnar uppstår ett starkt produktionsekonomiskt incitament att installera skänkugnar även i existerande anläggningar. Detta gäller främst vid stålframställning med ljussbågsugn där flera färdigställningsoperationer utförs i ugnen. Vid stålframställning i konverterverk är snarare drivkraften att man tack vare skänkmetallurgi kan tillverka fler ståltyper och utvidga sitt produktsortiment. Till detta kommer i båda fallen att flera färdigställningsoperationer kan göras effektivare och billigare i en skänkugnsstation. Exempel på detta är bättre utbyten vid legering och ett mindre behov av höga överhettningstemperaturer vilket minskar infodringskostnader. Värdet av de kvalitetshöjningar som skänkmetallurgin ger är svåra att kvantifiera men att kvalitetsaspekten har haft stor strategisk betydelse för besluten att investera i skänkmetallurgi är helt klart.