Innehållsförteckning

    0.0.1 Inledning

    I detta kapitel skall den malmbaserade ståltillverkningen beskrivas. Man brukar
    skilja på malmbaserad ståltillverkning från skrotbaserat ståltillverkning. I den malmbaserade ståltillverkningen är den dominerande tillverkningsvägen att malm reduceras och smälts i masugnen till flytande råjärn varefter detta färskas till stål i LD-konverter. Den skrotbaserade ståltillverkningen baseras i huvudsak på skrotomsmältning i ljusbågsugn. En tredje väg som egentligen är malmbaserad men liknar skrotbaserad är att genom direktreduktion i fast fas framställa så kallad järnsvamp från malmråvara som sedan smälts i ljusbågsugn.