Innehållsförteckning

    0.2.1 Masugnens betydelse

    Masugnen torde vara en av världens ekonomiskt mest betydelsefulla enskilda processer. Totalt produceras cirka 550 milj ton råjärn i världens masugnar under ett år och med ett avrundat värde på 1000 kr per ton råjärn motsvara detta en årlig omsättning på 550 miljarder kronor. Antalet masugnar är cirka 600 st i världen och trenden är att antalet minskar trots ökad produktion, eftersom nya större ugnar ersätter äldre med lägre kapacitet. Masugnen står för mer är 95 % av all malmbaserad stålproduktion. Resterande del utgörs i huvudsak av direktreduktion (järnsvampsprocesser). Anmärkningsvärt är att masugnen förutom att vara ett av världens ekonomiskt största processkoncept också torde vara den äldsta storskaliga industriella processen i världen. Senare forskning hävdar att masugnskonceptet använts i cirka 1000 år. Det har naturligtvis utvecklats kontinuerligt under hela tiden och utvecklingsinsatserna för att öka produktiviteten är idag, som vi skall diskutera mer nedan, fortfarande mycket intressanta och omfattande.