Innehållsförteckning

  7.1.1 Temperaturstyrning

  Vid valsning skall deformations- och temperaturförloppet styras så att materialet får vissa önskade egenskaper.

  Vid värmningen väljs temperaturen så att ett antal olika krav skall uppfyllas. Materialet skall vara tillräckligt mjukt för att de valskrafter, moment och effekter som finns tillgängliga i valsverket ej skall överskridas. Temperaturen, till exempel 1200°C, skall inte vara så hög att materialet får för stor kornstorlek, eller skadas genom bränning. Om stålet är mikrolegerat skall en viss mängd utskilda karbider och nitrider lösas upp genom värmning till en bestämd temperatur, till exempel 1150°C.

  Under valsningen rekristalliserar stålet efter varje stick. Efter rekristallisation sker korntillväxt. Den kornstorlek som erhålls avgörs av temperatur och tid. Högre slutvalsningstemperatur ökar kornstorleken.

  Slutvalsningstemperaturen, till exempel 900°C, väljs så att den ger en önskad kornstorlek. Vid för låg slutvalsningstemperatur kan ferrit bildas under valsningen. Detta medför att valskraften sjunker och att dimensionstoleranserna ej klaras. Dessutom kan ferritbildning i kanterna under valsningen ge stora skillnader i materialegenskaper.

  Då övergångshetan går in i färdigsträckan kommer bakänden att ligga längre tid på rullbanan än framänden och därför svalna mer. För att temperaturen i fram- och bakände av bandet skall bli densamma vid sista stick, används så kallad zoomning, vilket innebär att valsverkets hastighet ökas under sticket.

  Detta medför att avkylningen från valsar och temperaturförlusten genom strålning minskar för bakänden som får högre hastighet. Dessutom ger högre valsningshastighet större deformationsmotstånd, vilket medför att deformationen värmer hetan mer i bakänden. Vid användning av så kallad coilbox rullas hetan upp före färdigsträckan. Då hindras änden från att svalna och hela hetan får samma temperatur. Vid användning av coilbox behövs därför ingen zoomning.

  Efter valsningen kyls bandet snabbt i en kylsträcka. Kylförloppet avpassas så att fasomvandlingen sker vid rätt temperatur och önskad struktur erhålls. Efter haspling svalnar bandet långsamt.

  Hasplingstemperaturen väljs beroende på stålsort. Mikrolegerade stål kan få ökad hållfasthet genom att mikrolegeringsämnen utskiljs som karbider och nitrider efter hasplingen.