Innehållsförteckning

  0.0.1 Översikt

  Kemilaboratoriet spelar en central roll vid ett stålverk, dels genom att tillhandahålla analyser på alla material som krävs vid själva ståltillverkningen, och dels genom att kontrollera sammansättningen av de färdiga produkterna. Laboratoriet har således en både styrande och kontrollerande funktion.

  Den kemiska sammansättningen är av avgörande betydelse för egenskaperna hos alla material, och inte minst gäller detta ett så viktigt konstruktionsmaterial som stål. Avancerade tillverkningsmetoder och snäva haltintervall, gör att den kemiska analysen fått ökad betydelse vid råvarukontroll, för processtyrning och vid kontroll av färdigt material.

  Man brukar indela ståltillverkning i malmbaserad och skrotbaserad tillverkning. Som namnen antyder utgörs råvaran i första fallet av malm eller slig, som vanligen förädlas till sinter, medan vid skrotbaserad tillverkning skrot är den huvudsakligaste råvaran. Flertalet andra råvaror, tillsats- och hjälpprodukter är i stort sett gemensamma för båda tillverkningssätten.

  Nedan anges några av de vanligaste produkterna som analyseras vid ett kemiskt laboratorium:

  Råvaror

  • malm, slig, sinter
  • kol, koks
  • skrot
  • metaller, metalloxider
  • ferrolegeringar
  • kalksten, bränd kalk

  Tillsats- och hjälpprodukter

  • eldfasta material, sprutmassor
  • gjutpulver
  • glaspulver
  • valsoljor
  • betbad
  • lösningsmedel

  Media

  • olja
  • gas
  • vatten

  Restprodukter

  • slagg
  • stoft
  • rökgaser
  • avloppsvatten 
  • slam

  Produkter

  • råjärn
  • smält stål
  • ämnen
  • slutprodukter