19.4 Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skall användas när risker inte kan undvikas genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder. Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras framför individinriktade.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  19.4.1 Personlig skyddsutrustning

  Arbetsgivaren skall, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen skall ha för att skydda mot dessa.

  Figur 8. Exempel på skyddskläder från TST.

  Svenska Gjuteriföreningen har tagit fram branschrekommendationer för personlig skyddsutrustning. Dessa rekommendationer finns på  www.gjuteriforeningen.se (lösenord behövs). Det finns rekommendationer om vilka kläder som bör användas vid normalt arbete vid olika typarbetsplatser i gjuterier. Grundläggande skyddsutrustning vid arbete med smält metall är flamsäkra byxor, skjorta, skyddsskor med stålhätta, handskar, hjälm, ögon- och hörselskydd. Vid kraftig värme eller arbete nära smälta krävs metalliserade skyddskläder och guldvisir och gjutarkängor. Vid kemikaliehantering är det viktigt att ha anpassade arbetshandskar, ögon- och andningsskydd.

  Det är viktigt att standarden på skydden motsvarar de krav som ställs på utrustningen. Skyddsutrustning skall vara CE-märkt och den skall underhållas av den person som använder den.

  Personlig skyddsutrustning är personlig, den skall inte bytas mellan olika arbetstagare. Speciellt viktigt är detta med andningsskydd och hörselskydd.