Gjuterihandboken 19.3 Risker för brand och explosion

19.3 Risker för brand och explosion

Det finns ett antal moment på ett gjuteri som kan leda till brand eller explosion. Det finns alltså anledning att särskilt uppmärksamma dessa frågor. Generellt kan dock sägas att gjuterierna ofta är väl förberedda för detta då hantering av smält material är en del av vardagsarbetet.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  19.3.1 Risker för brand och explosion

  På några områden är riskerna för brand och explosioner extra stora. Det gäller:

  • Pressgjutare som använder magnesium bör vidta extra säkerhetsåtgärder då slagg och slipstoft kan självantända. Kontakt med vatten kan också innebära risk för att vätgas utvecklas. Magnesiumsmälta bör skyddas av skyddsgas som till exempel svaveldioxid för att undvika explosioner i ugnen.
  • Flera av de kemiska bindemedel som används är brandfarliga eller kan reagera kraftigt med varandra. Det är därför viktigt att analysera riskerna och ha koll på den lagstiftning som gäller brandfarliga och explosiva varor. De regler som finns styr bland annat utformning och säkerhet för anläggningar och utrustning. Vidare krävs också tillstånd av kommunen för till hantering och lagring av brandfarlig vätska/gas.
  • Vissa flyktiga ämnen kan orsaka explosiv miljö. Då kan det krävas att utrustning och så vidare är så kallad EX-klassad det vill säga konstruerad för att motstå explosioner. Problem med explosioner kan också uppstå för gjuterier som bearbetar aluminium eller magnesium så att ett fint stoft uppstår. Detta stoft kan under vissa förutsättningar och vid höga koncentrationer självantända och orsaka en explosion.

  Mer detaljerad information om lagstiftning kring brandfarliga och explosiva varor samt EX-klassning finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se.